<p>اسپیکر مانیتورینگ نوعی از  خانواده ی اسپیکرها است که طراحی و ساخته شده 
است به منظور استفاده در کنار سیستم تنظیم صوتی برای کمک به کنترل فرکانس و
 صوت موزیک.در حالت کلی این اسپیکرها فقط برای اتصال به مانیتورهایی هستند 
که تنظیم کنندگان از آن به عنوان تهیه بهترین حالت پحش یک موزیک استفاده 
میکنند.به عبارتی دیگر اسپیکر مانیتورینگ ازمصنوعی شدن صدای زیر موزیک و 
بیس بوست جلوگیری میکند.اسپیکرهای مانیتورینگ برای برابر کردن فرکانس صدای 
موزیک مورد استفاده قرار میگیرند تا صدای نهایی را بهتر کرده و در عین حال 
از رزونانس های اضافی که از بدنه ی اسپیکرهای معمولی در هنگام پخش موزیک 
خارج میشود جلوگیری کنند.</p>

<>]]\\\