44872366 021

شماره حساب ها

بانک پارسیان

شاهین غیور بستان آباد


شماره کارت:  

6221-0611-0682-0287


شماره حساب:

82000494572009بانک سامان

شاهین غیور بستان آباد


شماره کارت:

6219-8610-3290-9995


شماره حساب:

21078884687201