منو
سبد خرید شما
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
قیمت اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3

اسپیکر Ultimate Ears BOOM 3

 • موجود: به زودی
 • مدل: BOOM 3
 • SKU: TS-BOOM3
 • UPC: 097855141026
0 تومان

گزینه های موجود

ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
توضیحات محصول

Ultimate Ears BOOM 3 | اسپیکر بلوتوثی ضدآب بوم3

Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه

اسیکر پرتابل BOOM 3 محصولی جدید از برند Ultimate Ears بوده و سری جدید اسپیکر های معروف BOOM 2 می‌باشد. این محصول دارای طراحی متفاوت و زیبایی است و در رنگ های بسیار متنوع و جذابی تولید شده است. این اسپیکر وایرلس دارای قابلیت بلوتوث بوده و به صورت بی سیم به دستگاه های شما متصل می شود. صدای این اسپیکر کیفیت بالایی داشته و بصورت 360 درجه پخش می شود و بدنه‌ی آن ضدآب و ضد گرد و غبار می‌باشد. با یک لمس ساده می توانید عملکرد های دستگاهتان را کنترل کنید و به آسانی باتری آن را شارژ کرده و همراه خود به هر مکانی ببرید. برای بررسی دقیق تر این محصول بی نظیر با تهران اسپیکر همراه باشید.

 

در یک نگاه

 • طراحی زیبا و متفاوت در سری جدید اسپیکر های BOOM
 • قدرت صدای بالا و پردازش صوتی منحصر به فرد
 • پخش صدای 360 درجه و صوتی استریوفونیک
 • بیس عمیق و قدرتمند توسط درایور های حرفه‌ای
 • امکان اتصال به صورت وایرلس از طریق بلوتوث
 • کیفیت ساخت عالی و مقاومت بالای بدنه
 • بدنه‌ی ضدآب و ضد گرد و غبار با گواهی IP67
 • استفاده از متریال درجه یک برای دوام بیشتر
 • کنترل عملکرد های اسپیکر با دکمه‌ جادویی کاملا جدید
 • باتری قابل شارژ با 15 ساعت کارکرد مداوم
 • امکان شارژ وایرلس اسپیکر از طریق پد شارژ مخصوص
 • امکان سفارشی سازی رنگ ، پارچه ، متن و موارد دیگر
 • اپلیکیشن اختصاصی BOOM برای مدیریت بهتر اسپیکر
 • اتصال بیش از 150 اسپیکر به یکدیگر با تکنولوژی PartyUP

 

توضیحات

اسپیکر التیمیت ایرز بوم 3 | Ultimate Ears Boom 3

قدرت صدای بی نظیر

اسپیکر وایرلس BOOM 3 دارای درایور های قدرتمندی است که صدای موسیقی را با کیفیت بسیار بالایی پخش می کنند. این محصول به موسیقی وفادار است و صدای را با پردازش صوتی منحصر به فردی پخش می کند  تا در هر سطحی بهترین کیفیت ممکن را ارائه دهد.

 

پخش صدای 360 درجه

در طراحی اسپیکر بوم 3 ظاهر استوانه‌ای شکل آن همچنان پا بر جاست زیرا برند آلتیمیت ایرز در تولید اسپیکر های استوانه‌ای پیشگام بوده است. قابلیت پخش صدای 360 درجه در BOOM 3 به بهترین حالت خود رسیده است و صوتی استریوفونیک و همه جانبه را ارائه می دهد که صدا را در همه جهت ها به طور یکسان پخش می کند.

 

اسپیکر التیمیت ایرز بوم 3 | Ultimate Ears Boom 3

بیس عمیق و قدرتمند

اسپیکر حرفه‌ای BOOM 3 بر خلاف سایر اسپیکر های پرتابل به موسیقی شما بافت بیس عمیق و قدرتمندی اضافه می کند و بر هیجان موسیقی می افزاید. بدون اغراق می توان گفت چنین صدایی و چنین بیسی در اسپیکر های پرتابل بی نظیر است.

 

اتصال بی‌سیم از طریق بلوتوث

برای اتصال به اسپیکر وایرلس BOOM 3 تکنولوژی بلوتوث در نظر گرفته شده است. شما می‌توانید از طریق بلوتوث به راحتی به این اسپیکر متصل شده و از راه دور موسیقی پخش کنید. محدوده عملکرد بلوتوث این اسپیکر 45 متر است و 2 دستگاه به صورت همزمان می توانند به آن متصل باشند.

 

اسپیکر التیمیت ایرز بوم 3 | Ultimate Ears Boom 3

بدنه‌ی ضدآب و شناور

اسپیکر BOOM 3 برای رطوبت و خیس شدن به دنیا آمده است. بدنه‌ی این اسپیکر با دارا بودن گواهی بین المللی IP67 بطور کامل ضدآب می باشد و در برابر مایعات و گرد و غبار کاملا نفوذ ناپذیر است. این اسپیکر می تواند تا 30 دقیقه داخل آب غوطه ور شود بدون اینکه ذره‌ای آب به داخل آن نفوذ کند ، هرچند به طور معمول بر روی آب شناور می‌ماند و غرق نمی شود.

 

کیفیت ساخت و مقاومت بالا

اسپیکر BOOM 3 با کیفیت بالایی ساخته شده است و مقاومت بسیار زیادی دارد. این محصول سرسخت بیش از 25 تست جدی را پشت سر گذاشته و از آنها سربلند بیرون آمده است. تست هایی که بر روی این محصول انجام شده است شامل 1000 بار فشار دکمه ها ، 100 بار افتادن از ارتفاع و تحمل فشار های سخت می باشد. بنابراین شما با یک کالای شکست ناپذیر روبرو هستید که از خود مقاومت می کند.

 

اسپیکر التیمیت ایرز بوم 3 | Ultimate Ears Boom 3

طراحی زیبا ، متریال درجه یک

این سیستم صوتی قابل حمل با پارچه‌ای دو رنگ پوشیده شده است که مانند سری های قبلی فوق العاده زیبا و گرم است. این نوع پارچه برای لباس های آتش نشانان و لباس های مخصوص موتور سواران به کار میرود و از کیفیت و مقاومت بالایی برخوردار است. طراحان UE اسپیکر های BOOM 3 را با دو روش رنگ آمیزی منحصر به فرد طراحی کرده و آن ها را در رنگبندی های سفارشی بسیار متفاوت و جذابی تولید کرده‌اند.

 

سفارشی سازی

شما می توانید با وارد شدن به وبسایت Ultimate Ears و رفتن به قسمت myBOOM Studio اسپیکر بوم را برای خود یا هر شخص دیگری سفارشی سازی کنید. رنگ ، پارچه ، متن و موارد دیگر را مطابق با سلیقه‌ی خود انتخاب کنید و سفارش دهید. (ممکن است این امکان در داخل ایران عملی نباشد)

 

اسپیکر التیمیت ایرز بوم 3 | Ultimate Ears Boom 3

باتری قابل شارژ

نیروی لازم برای کارکرد این محصول ، توسط باتری داخلی قابل شارژ تامین می‌شود و شرایط استفاده از این اسپیکر را در سفر ها و گردش ها فراهم می کند. شما می توانید با هر دوره شارژ کامل باتری به مدت 15 ساعت از این اسپیکر استفاده کنید و آهنگ های مورد علاقه‌ی خود را با قدرت صدای بالایی بشنوید.

 

قابلیت شارژ وایرلس

یکی از قابلیت های جدیدی که به اسپیکر BOOM 3 اضافه شده است امکان شارژ باتری بصورت وایرلس می باشد. شما می توانید این اسپیکر را به راحتی توسط پد شارژ Power Up به صورت بی سیم شارژ کنید ، فقط کافیست اسپیکر را روی جایگاه شارژ قرار دهید. لازم است بدانید که پد شارژ Power Up که مخصوص این اسپیکر می باشد ، باید به صورت جداگانه خریداری شود ، زیرا کمپانی Ultimate Ears آن را درون پکیج محصول قرار نداده است.

 

اسپیکر التیمیت ایرز بوم 3 | Ultimate Ears Boom 3

دکمه‌ی جادویی کاملا جدید

توسط BOOM 3 می توانید موسیقی های خود را به سادگی پخش کنید و بدون نیاز به دستگاه پخش کننده آنها را مدیریت کنید. فقط با یک فشار ساده آهنگ ها را پخش یا متوقف کنید و به آهنگ قبلی یا بعدی بروید. می توانید لیست های پخش خود را در Android, Amazon Music Unlimited, Amazon Prime Music, Apple Music, Deezer Premium تنظیم کنید تا فقط با یک لمس آهنگ های شما را پخش کنند. با یک لرزش در لحظه دستگاه خود را مدیریت کنید بدون اینکه گوشی موبایل خود را از جیبتان بیرون بیاورید. این محصول با تمامی دستگاه های اندروید و iOS 6 به بالا سازگار می‌باشد.

 

هیجان بیشتر با تکنولوژی PartyUP

اسپیکر قدرتمند BOOM 3 دارای تکنولوژی انحصاری PartyUP می‌باشد که توسط آن می‌توانید بیش از 150 اسپیکر را به یکدیگر متصل کنید و هیجان موسیقی را افزایش دهید. با استفاده از اپلیکیشن BOOM و انتخاب گزینه‌ی PartyUP می‌توانید اسپیکر های BOOM 3 ، MEGABOOM 3 و HYPERBOOM را با یکدیگر ترکیب کنید و یا حتی آنها را با اسپیکر های نسل قبلی BOOM نیز جفت نمایید. توسط تکنولوژی PartyUP می‌توانید دیواری از صدا درست کنید.

 

اپلیکیشن اختصاصی BOOM

اسپیکر قابل حمل BOOM 3 برای مدیریت آسان تر و عملکرد بهتر ، دارای اپلیکیشن اختصاصی می باشد. توسط اپلیکیشن BOOM می‌توانید به قابلیت هایی مانند فعال کردن گزینه‌ی PartyUP ، روشن/خاموش از راه دور ، تنظیمات اکولایزر ، آلارم موزیکال ، دکمه های کنترل و موارد دیگر دسترسی داشته باشید.

 

جدول مشخصات
. مشخصات کلی
نوع محصول اسپیکر قابل حمل
محصول کشور سوئیس و هلند مشترک
کشور تولید کننده چین
تعداد قطعات محصول 1 عدد
کانال 2 کانال
وضعیت آمپلی فایر اکتیو
. مشخصات فیزیکی
متریال پارچه مخصوص و سیلیکون
ابعاد اسپیکر 7.3 * 18.4 * 7.3 Cm
وزن اسپیکر 0.608 KG(608 گرم)
مقاوم در برابر آب دارد
میزان مقاومت در برابر آب IPX 67
اقلام داخل جعبه 1 عدد اسپیکر- 1 عدد دفترچه راهنما- 1 عدد کابل Micro به Usb-
. مشخصات درایور
نوع درایور درایور فشرده(Compression driver)
قطر درایور 2 عدد توییتر 2 اینچ- 4 عدد پسیو رادیاتور 4 اینچ-
توییتر 2 عدد توییتر 2 اینچ-
ووفر 4 عدد پسیو رادیاتور 4 اینچ-
ساب ووفر جداگانه ندارد
خروجی هوای باس ندارد
. اتصال ها
نوع اتصال بیسیم
بلوتوث دارد
Wifi ندارد
AUX ندارد
USB ندارد
Optical ندارد
HDMI ندارد
NFC ندارد
ARC ندارد
امکان اتصال به اینترنت ندارد
ورودی ساز ندارد
ورودی میکروفون ندارد
. مشخصات فنی
نسخه بلوتوث 4.2
حداکثر توان خروجی 30 وات
پاسخ فرکانسی 90Hz-20KHz
حساسیت 90 DB
پخش صدای دالبی ندارد
. امکانات
سیستم کارائوکه ندارد
نورپردازی ندارد
دکمه های لمسی ندارد
دکمه های فیزیکی دارد
قابلیت برقراری تماس ندارد
دکمه کنترل میزان باس ندارد
قابلیت شارژ دستگاه های دیگر ندارد
دسترسی به دستیار صوتی ندارد
صفحه نمایش ندارد
نمایشگر میزان شارژ دارد(با اپلیکیشن)
اپلیکیشن اختصاصی دارد(Boom)
ریموت کنترل ندارد
تکنولوژی ها BLE(Bluetooth low energy)- 360 Degree Sound-
قابلیت اتصال چند اسپیکر با هم دارد(با اپلیکیشن)
. تامین انرژی
منبع تغذیه باتری
باتری دارد
نوع باتری لیتیوم یون
ظرفیت باتری 3400 mAh
مدت زمان پخش 15 ساعت
درگاه شارژ Micro به Usb
مدت زمان شارژ 3.5 ساعت
ورودی برق Micro به Usb
نظرات کاربران
نوشتن نظر
توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب
تایید امنیتی
پرسش و پاسخ (0)

پرسش و پاسخ

هیچ پرسش و پاسخی برای این کالا وجود ندارد

متاسفانه موجودی این کالا به اتمام رسیده است.

لطفا مشخصات خود را ثبت نمایید تا هنگام موجود شدن این کالا با شما تماس بگیریم.

نام و نام خانوادگی
ایمیل
موبایل
توضیحات