شماره حساب ها

اطلاعات حساب بانکی جهت واریز وجه

 

صاحب حساب :

پژمان حاج آقابزرگی

شماره کارت :

6219-8610-6817-7491

شماره حساب :

865-800-1205464-1

نام بانک :

سامان